Kako će ljuska interpretirati riječ?

naredba: 
type -a ls

Ova naredba vam omogućava da na jednostavan način doznate kako će ljuska interpretirati neku unesenu naredbu ili (ključnu) riječ.

Primjerice, navedena naredba/riječ ls često sadrži predefinirane aliase u datoteci .bashrc poput:

alias ls='ls --color=auto'

Pokretanjem naredbe ls izvršit će se odgovarajući postavljeni alias.

Naredba type daje nam uvid u način interpretiranja naredbe ili riječi u smislu da naredba može biti alias, funkcija, file, ugrađena funkcija (builtin) ili rezervirana riječ.

Primjeri

$type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /bin/ls
$type else
else is a shell keyword
$type type
type is a shell builtin
field_vote: 
0
No votes yet